KLAUZULA INFORMACYJNA

DOMINIUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

DOMINIUM sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że  przetwarza Twoje  dane osobowe, aby umożliwić korzystanie z serwisu kontaktowego i rezerwującego pokoje gościnne .

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest  zgoda, Potwierdzając zapoznanie się z niniejszą informacją, poprzez kliknięcie na „Akceptuję, przejdź do serwisu” jednocześnie zgadzasz się na to, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w taki sposób jak tu zostało opisane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

jednocześnie informujemy;

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest;   DOMINIUM    sp. z o.o.    z siedzibą w Krakowie ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 31-752 Kraków.

II. Przetwarzanie  Twoich danych  wyłącznie w celu wykonania umowy o świadczenie  usług noclegowych w oparciu o  art. 6 ust 1 pkt a/b/c/ dyrektywy RODO.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.

 1. Administrator będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń objętych stosunkiem prawnym łączącym strony.
 2. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni  pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach dane osobowe mogą być ujawniane przez odbiorcom poza wewnętrzną strukturą. Odbiorcami  danych osobowych mogą być:
 3. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 4. podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów tym w szczególności,;
 • podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe- na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Centrum Księgowe Enter sp z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne i dostawcy IT- na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Seihosoft sp z o.o. z siedzibą w Krakowie
 • pomioty świadczące usługi w zakresie BHP
 • pomioty świadczące usługi w zakresie obsługi sekretariatu
 • dostawcy przesyłek pocztowych i kurierskich – na dzień złożenia niniejszej informacji usługi w tym zakresie świadczy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

i innych usług przetwarzający dane w imieniu podmiotu przekazującego,

 1. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne,
 2. podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne w tym firmy audytorskie,
 3. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
 5. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 6. b) sprostowania (poprawiania), uzupełniania swoich danych
 7. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadkach przewidzianych prawem,
 8. d) przenoszenia danych
 9. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą realizację łączącego strony stosunku prawnego.

VIII. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje  dane nie są profilowane.

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, (ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 3. Administrator zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.